Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty Cổ Phần Cảng Sài Gòn

Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty Cổ Phần Cảng Sài Gòn