Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 22/05/2018

Ngày: 22/05/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
VAN HUNG 113 CONTS K12B VT 05:00 BISCO
TÀU ĐẾN
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS HT: 09:00 K12A   VOMA
VINALINES PIONEER 121 CONTS HT: 09:00 K12   VCSC
BIENDONG NAVIGATOR 150 CONTS HT: 18:00 K12B   BISCO
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

Các tin khác: